Όροι χρήσης

1.    Απαγορεύεται η μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των παρεχομένων υπηρεσιών.
2.    Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητη η προηγούμενη δήλωση στοιχείων ταυτότητας του συνδρομητή. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή εκχώρησης  / μεταβίβασης της κάρτας SIM, πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα η Vodafone (Taza mobile), διαφορετικά θεωρείται ότι παραμένει ο ίδιος συνδρομητής.
3.    Η Vodafone (Taza mobile) μπορεί να περιορίσει τη χρήση φωνής μέσω διαδικτύου/IP σε ορισμένα προγράμματα χρήσης.
4.    Εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης σε προγράμματα με απεριόριστη χρήση ή όπου αλλού απαιτείται. Η απεριόριστη χρήση προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική χρήση. Εάν πραγματοποιείται χρήση με σκοπό το κέρδος, την εμπορική εκμετάλλευση, τη μεταπώληση των υπηρεσιών, ή ξεπεραστεί το όριο επιτρεπτής χρήσης, η Vodafone (Taza mobile) μπορεί να προχωρήσει σε επιβολή χρέωσης, μεταφορά σε άλλο πρόγραμμα, διακοπή ή εξαίρεση από την υπηρεσία ή από το δίκτυό της. Η απεριόριστη χρήση επιτρέπεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής  και απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX ή άλλης γραμμής ή συσκευής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου κλήσεων, μηνυμάτων ή δεδομένων.
5.    Η Vodafone (Taza mobile) μπορεί να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας, σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών όσο και των Γενικών Όρων ή σε περίπτωση που επιτραπεί οτιδήποτε που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παροχή της υπηρεσίας ή εφόσον διαπιστώσει χρήση για παράνομους σκοπούς, spamming, απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Όροι ανανέωσης αξίας συνδιαλέξεων της καρτοκινητής Tazamobile

1.  Η αξία συνδιαλέξεων έχει συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται όποτε το επιθυμούν καλώντας δωρεάν στο 1252.

 • Συγκεκριμένα:
  *   Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 1η Απριλίου 2012, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση που σε
  αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.
  *   Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Απριλίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων θα ισχύει έως και την 30η Μαρτίου 2013. Αν σε αυτό το διάστημα
  δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.
  *   Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που θα πραγματοποιούνται από 1η Οκτωβρίου 2012 και έπειτα, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων είναι 6 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.
 • *   Για ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που θα πραγματοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου 2015 και έπειτα, η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων είναι 3 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη ανανέωση χρόνου ομιλίας, η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα λήξει.

2.  Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μην λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.
3.  Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, θα χαθεί και τυχόν υπολειπομένη αξία συνδιαλέξεων από μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.

4.  Ανανέωση χρόνου ομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχει καταναλωθεί η αξία της προηγούμενης ανανέωσης ή εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της προηγούμενης ανανέωσης, θετικό ή αρνητικό (π.χ από χρήση υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου ), προστίθεται στην αξία της νέας.
5.  Ο συνδρομητής μπορεί να στείλει γραπτά μηνύματα, εφόσον η υπολειπομένη αξία συνδιαλέξεων, ξεπερνάει τα 9 λεπτά (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).
6.  Στις κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος κινητής τηλεφωνίας.
7.  Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM είναι ίδια και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, η διάρκεια είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Μετά το πέρας των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο. H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.

Πολιτική Ορθής χρήσης

H Vodafone (Taza mobile) , με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

Η απεριόριστη χρήση αφορά κυρίως σε κλήσεις φωνής και βίντεο-κλήσεις, γραπτά μηνύματα (SMS), εικονο-μηνύματα (ΜMS), μεταφορά δεδομένων και χρήση του διαδικτύου μέσω του δικτύου της Vodafone(Taza mobile), και προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας καθώς και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση (δηλαδή χρήση εκτός των φυσιολογικών/επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση).

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιος συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Επιπλέον, η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής και απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, η οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS) ή/και δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και  MMS που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής.

Για τα προγράμματα ομιλίας/SMS/MMS  της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/ και βίντεο- κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης  προγραμμάτων συμβολαίου, έως την εκάστοτε ημερομηνία τιμολόγησης, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.

Για τα προγράμματα Vodafone Mobile Broadband (VMB) (Taza mobile internet) της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση των απεριόριστων δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου ισχύει ανά ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης  προγραμμάτων VMB, έως το τέλος του ημερολογιακού μήνα που γίνεται η ενεργοποίηση, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.

Η Vodafone (Taza mobile)  διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •